Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Flower-Power
Consulting Kft. (székhelye: 2330 Dunaharaszti, Tátika u. 3., adószáma: 24801544-1-43, cégjegyzékszáma: 13-09-1167659, bankszámlaszáma: 16200182-11526986), mint a Susanna Lehner Online Könyvesbolt üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) és a susannalehner.com által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.susannalehner.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus könyvesbolton (a továbbiakban: Susanna Lehner Online Könyvesbolt ) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

A Susanna Lehner Online Könyvesboltban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-fel mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

1.2. A Susanna Lehner Online Könyvesboltban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Susanna Lehner Online Könyvesbolt szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. Erre való tekintettel a személyesen, történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. A

Felek között az áru megvásárlásával létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt, illetve az abban foglalt adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint őrzi.

1.5. Ügyfélszolgálat:

E-mail: susanna@susannalehner.com

2. Megrendelés

2.1. Az oldalon található Megrendelés menüpont/gomb alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a megrendelésre.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az ügyfélszolgálati e-mail címen van lehetőség.

2.3. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni. Ha az Ügyfélnek a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

2.4. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

2.5. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

2.6. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.7. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.8. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni.

Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3. Szállítási és fizetési feltételek

3.1. A Szolgáltató a megrendelt árut igény szerint házhoz szállítja postai úton, vagy saját szállítóeszközzel, vagy szállítmányozó cég igénybevételével. A házhozszállítás díja a csomag méretétől, súlyától és a szállítás módjától változhat, ezt vásárlás közben jól láthatóan feltüntetjük. Egy példány könyv szállítási díja jelenleg 700,- Ft. A megrendelések esetén a szállítási díjat az Ügyfél viseli, a szállítási díj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre.

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

3.2. A szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik.

3.3. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük még a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentáljon.

3.4. A megrendelt terméket az Ügyfél – előzetes jelzés alapján – személyesen is átveheti Szolgáltató ügyfélszolgálatán, hétfőtől csütörtökig 11-15 óra között és pénteken 9-13 óra között, kizárólag a 06-30/822-3964 számon történt előzetes egyeztetés után az alábbi címen: 1093 Budapest, Boráros tér 3. 3/9. (15-ös kapucsengő).

3.5. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

4. Elállás joga, módja, következményei

4.1. Amennyiben Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet rendelkezik. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Szolgáltató átvevő pontjának címére (3.4.). A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. A termék visszajuttatásáról az Ügyfélnek kell gondoskodnia. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

4.2. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszautalja az Ügyfél részére.

5. Garancia, szavatosság

5.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítás/csere költsége a vevőt terheli.

6. Egyebek

6.1. A Susanna Lehner Online Könyvesbolt információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.3. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/ közreműködőjeként jár el. Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul adatainak a szerződés teljesítése során harmadik fél részére történő átadásához. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

6.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

6.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket peren kívüli tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben peren kívül nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

6.6. Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy internetes áruházunkban csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgálunk ki.

Budapest, 2014. december